Regulamin konkursu „Polecaj warsztaty i startuj po nagrody”.

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest strona KasiaPoplawska.pl, której właścicielem jest Up Finans sp. z o.o. ul. Z. Krasińskiego 2, 20-709 Lublin , NIP: 7123286109
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.kasiapoplawska.pl (zwanej dalej “Stroną”)

II Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zapisanie się na warsztat „Dlaczego diety nie działają i co zrobić inaczej, by mieć upragnione efekty”.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest polecenie warsztatu 3 osobom, w dowolnej formie.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe udzielona w formularzu google – dostępnym tu.
5. Konkurs trwa od 1.03.2021 do 1.04.2021 do godziny: 23:59
6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 6.04.2021 tu na stronie regulaminu. Laureaci zostaną też powiadomieni mailowo.
7. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub formularza google z powodu problemów technicznych..

III Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na:

  1. zapisaniu się na warsztat „Dlaczego diety nie działają i co zrobić inaczej, by mieć upragnione efekty”.

  2. polecenie warsztatu 3 osobom, w dowolnej formie(mail, wiadomość, ustnie, publikacja wpisu w social mediach).

  3. odpowiedź na pytanie konkursowe udzielona w formularzu google – dostępnym tu.

2. W konkursie zostanie wybranych 13 zwycięzców.
3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą odpowiedzi, które ich zdaniem jest najbardziej trafne, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.

IV Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są

  1. 1x 60′ konsultacja psychodietetyczna online o wartości 250zł

  2. 2x 30′ konsultacja psychodietetyczna online, każda o wartości 150zl

  3. 10x bilet wstępu na warsztat „Opanuj pokusy bez poczucia, że coś tracisz”, każdy o wartości 197zł. Warsztat – odbędzie się w dniu 10.04.21 .

2. Nagrody zostaną przesłane mailowo w dniu ogłoszenia wyników.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na stronie regulaminu w miejscu ogłoszenia w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada (np. błędnie podany adres e-mial).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

6. Jeden uczestnik może wysłać jedynie jedno zgłoszenie w konkursie.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez dodawanie wielu swoich adresów e-mail, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

V Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres hello@kasiapoplawska.pl w tytule należy podać : Reklamacja – Konkurs „Polecaj warsztaty i startuj po nagrody”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie, (także w formie mailowej) w terminie 30 dni.

VI Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na tu na stronie z regulaminem.

WYNIKI KOKURSU

1. Nagrodę w postaci 60′ konultacji o wartości 250zł otrzymuje:
Ewelina K.

2. Nagrody w postaci 30′ konsultacji, każda o wartości 150zł otrzymują:
Anna M.
Beata E.

3. Nagrody w postaci biletu wstępu na warsztat, każdy o wartości 197zł : Opanuj pokusy bez wrażenia, ze coś tracisz otrzymują:
Magda S.
Dagmara W.
Natasza K.
Magdalena B.
Justyna A.
Judyta P.
Agata C.
Ewelina F.
Beata M.
Izabela M.

Wszystkie laureatki powiadomione o wygranej i sposobie jej odbioru mailem w dniu 6.04.21.

Gratulujemy wygranej!!!